open/close

Pojištění zásilek

Formalita nebo nutnost?

Pojištění nabízí krytí v případě rozsáhlých poškození, ke kterým dochází relativně zřídka. Ale jaká je právní odpovědnost dopravců nebo přepravců? V naší studii, kterou si můžete stáhnout v angličtině níže jsou popsány rozdíly, na jejichž základě můžete posoudit, jestli byste si měli pojištění zakoupit.

Nejdůležitější informace si přečtěte hned. 

 Ať se vám to líbí nebo ne, v průběhu přepravy zboží se může přihodit spousta nečekaných událostí. Firmy, které přepravují své zboží s dopravními společnostmi se často mylně domnívají, že tito poskytovatelé jsou plně zodpovědní za jakékoli krytí škod. 

Co potřebujete vědět?

Incoterms a odpovědnost

Pravidla Incoterms popisují práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím přepravních služeb. Pravidla Incoterms objasňují, kdo platí za co. Rovněž stanovují, kdo je zodpovědný v případě jakékoliv škody nebo ztráty zboží v průběhu přepravy. Dopravce nebo zasilatel je odpovědný v případě, že dojde k poškození nebo ztrátě při prokazatelných chybách nebo nedbalosti během přepravy. Zároveň existují limity pro krytí finančních ztrát dopravců nebo odpovědnosti zasilatelů a maximální výše náhrady, kterou musí zaplatit (bližší info ke stažení v pdf).

Dopravci a zasilatelé

Mezi odpovědností dopravce a zasilatele je značný rozdíl. Dopravce zajišťuje „fyzickou“ přepravu zboží z bodu A do bodu B. Zasilatel je zprostředkovatel, který zajišťuje přepravu jménem zákazníků.  Pokud zákazník spolupracuje přímo s dopravcem, dopravce odpovídá za přepravu (bližší info ke stažení v pdf).

Pojistné krytí
Pojištění vám dává jistotu, že pokud by se v průběhu přepravy něco pokazilo, obdržíte náhradu výše škody na základě faktury.

Není-li k dispozici žádná faktura, bude finanční kompenzace odvozena od tržní hodnoty zboží. Přepravní náklady budou samozřejmě uhrazeny. Odpovědností odesílatele je sjednat pojištění dle potřeby. V některých případech informuje o možnostech pojištění nákladu dopravce nebo zasilatel.
 
Výše pojistného závisí na několika faktorech, včetně:
  • hodnoty a povahy zboží
  • cílové destinace
  • zvoleného způsobu dopravy

Jaká jsou rizika a procedury?

Poškození

Patří sem i zboží, které se při přepravě poškrábe nebo promokne. Odesílatel odpovídá za to, že je zásilka vhodně zabalená. Pokud je zásilka poškozená nebo nedostatečně zabalená, když ji dopravce obdrží, zaznamená dopravce tuto skutečnost do přepravní dokumentace.

V případě letecké nebo námořní přepravy, pokud je zboží uvnitř viditelně poškozeno po převzetí příjemcem, je zodpovědný přímo dopravce. V případě silniční přepravy to musí být uvedeno v přepravní dokumentaci. Ve všech případech musí být oznámení podáno okamžitě a písemně.
Není-li škoda na zásilce okamžitě viditelná, musí být dopravce o této skutečnosti informován do tří pracovních dnů v případě letecké nebo námořní přepravy. Pro silniční dopravu je pak lhůta sedm pracovních dnů.

Zboží je obvykle doručeno příjemci, i když je poškozené. V případě, že je zásilka natolik poškozená, že se její doprava stává bezpředmětnou nebo nerealizovatelnou, zásilka se nedoručí.

Ztracené nebo odcizené zboží

Zahrnuje ztrátu nebo prokazatelnou krádež části nebo celé zásilky. V takových případech je důležité dokázat, že při přepravě zboží došlo ke ztrátě nebo krádeži. Ztráta se zaznamená v přepravní dokumentaci, kde je uveden typ zboží a jeho množství.  Dopravce podepíše přepravní dokumentaci, jakmile obdrží zásilku. Pokud příjemce zjistí ztrátu při převzetí a zaznamená to v přepravní dokumentaci, slouží to jako důkaz, že škoda vznikla v průběhu přepravy.

Krádež musí být prokázána, například pomocí CCTV záznamu a musí být vždy ohlášena na polici. Přičemž zodpovědná je ta strana, která má u sebe zásilku v době krádeže. Pokud neexistuje žádný skutečný důkaz o krádeži, považuje se incident za ztrátu. Je-li ztracena nebo odcizena jen část zásilky, je postižená strana kompenzována poměrně.

Zpoždění

Pozdní dodání zboží může někdy vést k finanční ztrátě, známé jako "následné škody" nebo "zvláštní škody". Obvykle není možné pojištění proti následným škodám. Je to proto, že lze jen obtížné vyčíslit přesný rozsah těchto ztrát a odhadnout související míru rizika.

General average (pouze pro námořní dopravu)

Ačkoli se to nestává často, je důležité mít na paměti pravidlo "General Average". Jedná se o kolektivní poškození lodi a jejího nákladu. Je-li loď v ohrožení je hlavním zájmem, aby byla zachráněná loď samotná, její posádka a její náklad. Veškeré náklady spojené se záchrannou operací, včetně hodnoty veškerého zničeného zboží, jsou sdíleny poměrně mezi vlastníky lodi a vlastníky nákladu. V praxi to znamená, že odesílatel námořní dopravy nese část nákladů. Je však možné se proti takovému riziku chránit.

Reklamace v případě škody, ztráty nebo krádeže?

Dojde-li k poškození, ztrátě nebo krádeži zboží a nárokujete-li si finanční kompenzaci od dopravce, je nutné o to zažádat v určité lhůtě.

Pro nepojištěné námořní nebo letecké zásilky musí odesílatel uplatnit škodu během dvou let. K tomu, aby byl dopravce zodpovědný, je třeba v určitém časovém období podat žádost o škodu. Pro silniční dopravu je daná časová lhůta max. jeden rok.

Pokud zásilka pojištěná byla, musí nejprve odesílatel uplatnit odpovědnost dopravce a poté požádat pojišťovnu o vyřízení reklamace. Časový rámec pro podání reklamace se liší podle jednotlivých pojistných smluv. Pokud je reklamace schválená, pojišťovna uhradí celou částku na základě faktury. Není-li k dispozici žádná faktura, bude částka odvozena od tržní hodnoty zboží. Pojišťovna se zase odvolá na odpovědnost dopravce pro úhradu relevantních nákladů.

Doporučujeme

Vždy existují faktory, které nejsou kryty odpovědností zasilatele. Pojištění nabízí krytí proti rozsáhlým škodám. Jestliže hodnota vaší zásilky přesáhne částku, za kterou dopravce nebo zasilatel neodpovídá, nebo pokud přepravujete zásilku do vámi neznámých míst, měli byste jistě zohlednit relativně nízké dodatečné náklady na sjednání pojištění.

Kompletní informace v angličtině si můžete stáhnout ve formátu pdf.

Stáhněte si naši studii – Pojištění zboží

Uvedené údaje mají čistě informativní charakter a nelze na jejich základě odvozovat žádné nároky.

Získejte nabídku