open/close

Nebezpecne naklady adr

DSV Road a.s. je zkušeným přepravcem nebezpečného zboží. Přeprava nebezpečného zboží musí být prováděna v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), která byla sjednána v Ženevě dne 30. září 1957 pod patronací EHK OSN a vstoupila v platnost dne 29. ledna 1968. Mezinárodní přeprava nebezpečných věcí je dovolena, pokud jsou splněny všechny podmínky přepravy. Jedná se zejména o balení a označování dopravovaného zboží, dále o konstrukci, výbavu a provoz vozidel, které zboží převáží, samozřejmostí a nutnou podmínkou je proškolení řidičů.

Nebezpečné zboží lze charakterizovat jako věci, pro jejichž vlastnosti jako hořlavost, žíravost, výbušnost a další může být při přepravě ohrožena bezpečnost osob, majetku a životního prostředí.

ADR zboží se rozděluje podle povahy do 9 tříd

Třída 1 - Výbušné látky a předměty

Třída 2.1 - Plyny

Třída 2.2 - Plyny nezápalné a nejedovaté

Třída 2.3 - Plyny jedovaté

Třída 3 - Hořlavé kapaliny

Třída 4.1 - Hořlavé tuhé látky

Třída 4.2 - samozápalné látky

Třída 4.3 - Látky, ve styku s vodou vyv.hoř. plyny

Třída 5.1 - Látky podporující hoření

Třída 5.2 - Organické peroxidy

Třída 6.1 - Toxické látky

Třída 6.2 - Infekční látky

Třída 7 - Radioaktivní látky

Třída 8 - Žíravé látky

Třída 9 - Jiné nebezpečné látky a předměty

DSV Road, a.s. nepřepravuje ve svém dopravním systému zboží třídy 1.; 6.; 7., ostatní nebezpečné zboží, s omezeními u různých produktů a za určitých podmínek.

Pokud potřebujete transportovat ADR zásilku, je třeba, aby byla připravena v souladu s předpisy o nakládání s nebezpečným zbožím.

Zásilka musí být správně zabalena, označena a musí být doprovázena předepsanými doklady.

V případě dotazů či nejistoty se obraťte na svého ADR specialistu nebo na zákaznický servis DSV Road.