open/close

Celní odbavení

Společnost DSV zajistí kompletní celní odbavení zásilek na celních úřadech. O dovozu (importu) nebo vývozu (exportu) zboží hovoříme, jestliže zboží překračuje hranici Evropské unie (resp. evropských Společenství). S dovozem a vývozem zboží jsou spojeny konkrétní daňové dopady pro dovozce i vývozce.

Dovoz zboží do Evropské unie

Doklad T1 (označovaný jako „vnější tranzit“) 

Zboží musí být doručeno na celní úřad v dokladu uvedený (celní úřad určení), kde dojde proclení zboží („propuštěním do volného oběhu“) a tím ukončení dokladu T1. Tímto právním úkonem, při kterém je vyměřeno clo, získává dovozce právo zboží dále prodat na vnitřním trhu Evropské unie. 

Pokud je dovozce registrován k DPH v České republice, nemusí při proclívání hradit DPH, nicméně je povinen DPH vyčíslit a přiznat v daňovém přiznání a zároveň je oprávněn si v ten samý okamžik nárokovat odpočet DPH ve stejné výši. Daňovým dokladem v této souvislosti není přijatá faktura, ale dovozní celní prohlášení, které v současné době představuje elektronická datová zpráva vystavovaná celním úřadem v rámci systému e-Dovoz. Vzhledem k tomu, že se jedná o daňový doklad ve smyslu zákona o DPH, má daňový subjekt i celní zástupce povinnost tento doklad uchovávat po dobu deseti let pro případnou kontrolu. V případě, že dovozce není plátcem DPH v České republice, je povinen uhradit DPH společně se clem v rámci proclívání zboží. 

Vývoz zboží z Evropské unie 

Vývozní doprovodný doklad (VDD, či. EX v anglickém jazyce)

Pokud se daňový subjekt chystá vyvézt zboží z Evropské unie, získává nárok na prodej zboží v režimu osvobození od DPH na základě §66 zákona o DPH. V takovém případě je nutno zboží kdekoliv v Evropské unii propustit do celního režimu vývozu, tj. vystavit vývozní doprovodný doklad (VDD, či. EX v anglickém jazyce). Tento doklad pak zboží doprovází až na hranice Evropské unie, kde je doklad celním úřadem (celní úřad výstupu) ukončen při překročení hranice. Tím je prokázáno, že zboží nemohlo vstoupit na vnitřní trh Evropské unie a proto není nutné jej zatěžovat DPH. Daňovým dokladem v takovém případě je obchodní faktura, která však musí být doložena důkazem, jímž je ukončené vývozní celní prohlášení (resp. vývozní doprovodný doklad).

Hodnota celního dluhu, preference původu a zajištění celního dluhu 

Dovážené i vyvážené zboží může, ale nemusí být, zatíženo clem (ať již v EU v případě dovozu anebo naopak ve třetích zemích mimo EU v případě vývozu). Výše sazby je často odvislá nejen od druhu zboží, ale také od země původu anebo od statusu zboží. Původ nebo status je však často celním úřadům (v EU i mimo EU) nutno prokázat. 

  • Za tím účelem existují certifikáty o původu zboží vydávané obchodními komorami, celní doklady o preferenčním původu zboží (EUR.1, FORM A) nebo doklady o statusu zboží (především A.TR - používá se v rámci obchodu mezi EU a Tureckem). 
  • Důležitá je též skutečnost, že celní sazby jsou v rámci všech členských států Evropské unie stejné.

Při proclívání dováženého zboží (ať již zboží podléhá clu nebo ne) vyžadují celní orgány zajištění celního dluhu, který se týká jak hodnoty cla, tak hodnoty DPH. Toto zajištění se celnímu úřadu prokazuje soubornými jistotami nebo záručními listinami. Za své zákazníky společnost DSV zajišťuje celní dluhy oběma způsoby v závislosti na zvolené formě zastoupení. 

Registrace u celních orgánů a získání EORI čísla 

  • Pro uskutečnění jakékoliv celní operace musí mít dovozce nebo vývozce přiděleno tzv. EORI číslo. 
  • V České republice má EORI číslo stejný formát jako české DIČ a přiděluje jej celní úřad na žádost subjektu, či jeho zástupce. 
  • EORI číslo je pak používáno jako celní identifikátor subjektu v rámci celé Evropské unie.

Se zajištěním EORI čísla našim zákazníkům rádi pomůžeme.

Získejte nabídku