open/close

Incoterms 2010

Účelem INCOTERMS je poskytnout soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. Jsou mezinárodně uznávané oficiální pravidla pro výklad obchodních doložek vydávaných Mezinárodní obchodní komorou, usnadňující provádění mezinárodního obchodu. Nicméně nadále nepředstavují závaznou normu ani z hlediska mezinárodního ani vnitrostátního práva.

 • Specifikuje podmínky přepravy
 • Využívá se v celém světě
 • Ochraňuje přepravce i zákazníky

Podmínky se stávají právně závaznými, když se na některé z nich shodnou prodávající a kupující ve kupní smlouvě.

Doložky INCOTERMS však neřeší otázku přechodu vlastnického práva ke zboží, řeší pouze přechod dispozičního práva k zásilce.

Doložky INCOTERMS upravují především

 • způsob, místo a okamžik předání zboží kupujícímu
 • způsob, místo a okamžik přechodu výloh a rizik z prodávajícího na kupujícího
 • další povinnosti stran při zajišťování dopravy, průvodních dokladů, kontroly, pojištění, celního odbavení apod.

Riziko ztráty a poškození zboží, ale i závazek nést náklady vztahující se ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku, kdy prodávající splnil svou povinnost dodání zboží. Protože by kupujícímu nemělo být umožněno zdržovat moment přechodu rizika a nákladů, stanoví se ve všech doložkách, že přechod rizika i nákladů může nastat i před dodáním zboží, jestliže kupující nepřevezme zboží jak bylo dohodnuto. Tento požadavek je zvlášť důležitý při použití doložky EXW, neboť ve všech ostatních doložkách by bylo zboží pravidelně identifikováno jako zboží určené pro kupujícího, pokud bylo učiněno opatření pro jeho naložení nebo odeslání (doložka kategorie F a C) nebo dodání do místa určení doložka kategorie D).

Doložky INCOTERMS zaměřují svoji pozornost na závazek prodávajícího dodat zboží

Doložka “E” - EXW/Ze závodu

EXW - EX WORKS

FCA – FREE CARRIER

Doložky “F”

FCA – FREE CARRIER

FAS – FREE ALONGSIDE SHIP

FOB – FREE ON BOARD

Doložka “C”

CPT – CARRIAGE PAID TO

CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO

CFR – COST AND FREIGHT

CIF – COST, INSURANCE AND FREIGHT

Doložky “D”

DAT – DELIVERED AT TERMINAL

DAP – DELIVERED AT PLACE

DDP – DELIVERED DUTY PAID

Incoterms 

Historie

První Soubor mezinárodních pravidel pro výklad dodacích doložek byl vydán v roce 1936 pod názvem INCOTERMS 1936.

Později byly prováděny změny, poslední v roce 2010, kdy byly provedeny změny a úpravy tak, aby pravidla byla náležitě uvedena v soulad s běžnou moderní (např.elektronický přenos dat apod.) praxí mezinárodního obchodu.

Byly zavedeny nové 2 dodací podmínky DAT a DAP, které nahradily původní dodací podmínky DDU, DAF, DES a DEQ. Dodací podmínky INCOTERMS nepředstavují mezinárodně právně závazné podmínky. Proto všechny dodací doložky dle všech vydaných pravidel INCOTERMS (1936, 1953, 1967, 1980, 1990, 2000, 2010) jsou tedy platná (pouze za označení doložky s místem dodání musí být uveden odkaz na příslušné vydání INCOTERMS).

 • První výklad vydán 1936
 • Aktualizováno v roce 2010
 • Nové dodací podmínky DAT a DAP
 • Nutno uvádět v kupní smlouvě

Doložka “E” - EXW/Ze závodu

doložka odebrání , představuje minimální závazky prodávajícího. Prodávající podle této doložky nemusí učinit nic víc, než dát zboží (identifikovatelné od dalšího zboží) k dispozici kupujícímu v dohodnutém místě, které je obvykle ve vlastním objektu prodávajícího a celně neodbavené ve vývozu. Pokud kupující požaduje něco více od prodávajícího, je třeba, aby tak jasně učinil v kupní smlouvě.

 • Minimální závazek prodávajícího
 • Prodávající pouze zboží předá kupujícímu
 • Specifikace podmínek v kupní smlouvě

EXW - EX WORKS

 • named place of delivery
 • ZE ZÁVODU - jmenované místo dodání

Riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu, jak je stanoveno v kontraktu (závod, sklad, továrna, atd.) dostatečně identifikovatelné od ostatního zboží.

Doložky “F”

 • FCA/vyplaceně dopravci,
 • FAS/ vyplaceně k boku lodi,
 • FOB/ vyplaceně loď

Doložky, u kterých není prodávajícím hrazeno hlavní dopravné, požadují od prodávajícího, aby dodal zboží k dopravě dopravci určenému kupujícím v dohodnutém místě dodání celně odbavené ve vývozu.

 • Závazek přechází na kupující v momentě prodeje v určeném místě

FCA – FREE CARRIER

 • named place of delivery 
 • VYPLACENĚ DOPRAVCI - jmenované místo dodání

Riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy prodávající dodá zboží ve jmenovaném místě do péče dopravce určeného kupujícím. V případě doložky FCA, pokud místem sjednaným ve smlouvě jako místo dodání je objekt prodávajícího, dodání je splněno nakládkou zboží na dopravní prostředek přistavený kupujícím k odběru zboží, ale ve všech ostatních případech je dodání splněno, pokud je zboží dáno k dispozici ve smluveném místě dodání kupujícímu nevyložené z dopravního prostředku prodávajícího a celně odbavené ve vývozu.

FAS – FREE ALONGSIDE SHIP

 • named port of shipment
 • VYPLACENĚ k boku lodi - jmenovaný přístav nalodění

Dodací podmínka pouze pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu. Riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy prodávající dodá zboží ve jmenovaném přístavu nalodění k boku lodi určené kupujícím.

FOB – FREE ON BOARD

 • named port of shipment
 • VYPLACENĚ loď - jmenovaný přístav nalodění

Dodací podmínka pouze pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu. Riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího nakupujícího okamžikem, jakmile je zboží dodáno na palubu lodi v ujednaném přístavu nalodění.

Doložka “C”

- CPT/přeprava placená do,
- CIP/přeprava a pojištění placeno do,
- CFR/ náklady a přepravné,
- CIF/ náklady, pojištění a přepravné,

doložky naloďovací nebo odesílací, u kterých je prodávajícím hrazeno hlavní přepravné) je uloženo prodávajícímu na vlastní náklad uzavřít přepravní smlouvu. Musí být dále určeno místo, do kterého musí prodávající zaplatit přepravní náklady. Lze říci,že doložky kategorie ,,C” představují smlouvy o odeslání zboží. Riziko za zboží však přechází z prodávajícího na kupujícího již v okamžiku předání zboží prvnímu dopravci.

CPT – CARRIAGE PAID TO

 • named place of destination
 • PŘEPRAVA PLACENA DO - jmenované místo určení

Riziko ztráty a poškození zboží i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží do péče dopravce z prodávajícího na kupujícího přechází (jako u FCA) okamžikem dodání zboží prvnímu dopravci nebo jiné osobě jmenované prodávajícím ve sjednaném místě,. Prodávající je však povinen sjednat přepravní smlouvu a zaplatit náklady spojené s přepravou zboží do jmenovaného místa určení.

CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO

 • named place of destination
 • PŘEPRAVA A POJIŠTĚNÍ PLACENO DO - jmenované místo určení

Riziko ztráty a poškození zboží i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží do péče dopravce z prodávajícího na kupujícího přechází (jako u CPT) okamžikem dodání zboží prvnímu dopravci nebo jiné osobě jmenované prodávajícím ve sjednaném místě a prodávající je povinen sjednat přepravní smlouvu a zaplatit náklady spojené s přepravou zboží do jmenovaného místa určení. Prodávající je rovněž povinen sjednat pojištění kryjící riziko kupujícího za ztrátu nebo poškození zboží během přepravy na bázi minimálního krytí podle Institute Cargo Clauses (kategorie C) nebo s jinými podobnými podmínkami. podobnými podmínkami. Pojištění musí být sjednáno prodávajícím samostatnou pojistnou smlouvou na jménem kupujícího na 110% hodnoty zboží a v měně kontraktu a poj.smlouva musí být předána kupujícímu minimálně při doručení zboží.

CFR – COST AND FREIGHT

 • named port of destination
 • NÁKLADY A PŘEPRAVNÉ - jmenovaný přístav určení

Dodací podmínka pouze pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu. Riziko ztráty a poškození zboží i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží do péče dopravce z prodávajícího na kupujícího přechází (jako u FOB) okamžikem naložení zboží na palubu lodi v přístavu lodění. Prodávající je však povinen sjednat přepravní smlouvu a zaplatit náklady a přepravné nutné pro dodání zboží do jmenovaného přístavu určení.

CIF – COST, INSURANCE AND FREIGHT

 • named port of destination 
 • NÁKLADY, POJIŠTĚNÍ A PŘEPRAVNÉ - jmenovaný přístav určení

Dodací podmínka pouze pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu. Riziko ztráty a poškození zboží i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží do péče dopravce z prodávajícího na kupujícího přechází (jako u FOB) okamžikem naložení zboží na palubu lodi v přístavu lodění. Prodávající je však povinen sjednat přepravní smlouvu a zaplatit náklady a přepravné nutné pro dodání zboží do jmenovaného přístavu určení. Prodávající je rovněž povinen sjednat pojištění kryjící riziko kupujícího za ztrátu nebo poškození zboží během přepravy na bázi minimálního krytí podle Institute Cargo Clauses (kategorie C) nebo s jinými podobnými podmínkami. podobnými podmínkami. Pojištění musí být sjednáno prodávajícím samostatnou pojistnou smlouvou na jménem kupujícího na 110% hodnoty zboží a v měně kontraktu a poj.smlouva musí být předána kupujícímu minimálně při doručení zboží.

Doložky “D”

- DAT/s dodáním na překladiště,
- DAP/ s dodáním v místě určení,
- DDP/ s dodáním, clo placeno

doložky dodání je prodávající odpovědný za doručení zboží do jmenovaného místa určení, nebo do jmenovaného překladiště v přístavu nebo místě určení. Prodávající nese veškerá nebezpečí a náklady až do příchodu zboží do tohoto místa. Doložky kategorie ,,D” představují smlouvy o doručení zboží

DAT – DELIVERED AT TERMINAL

 • named terminal at port or place of destination 
 • S DODÁNÍM DO PŘEKLADIŠTĚ - jmenované překladiště v přístavu nebo v místě určení

Nová doložka nahradila dřívější méně populární doložku DEQ a rozšířila její působnost na všechny druhy dopravy. Riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy je zboží vyloženo z příchozího dopravního prostředku a dáno k dispozici kupujícímu ve jmenovaném překladišti ve jmenovaném přístavu anebo v místě určení. Je to jediná doložka, kdy má prodávající povinnost a odpovědnost za vykládku zboží z příchozího dopr.prostředku.

DAP – DELIVERED AT PLACE

 • named place of destination
 • S DODÁNÍM V MÍSTĚ URČENÍ - jmenované místo určení

Nová doložka v sobě sloučila dřívější doložky DAF, DES a DDU, které se lišily pouze v místě dodání). Riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu na příchozím prostředku připravené k vykládce v ujednaném místě určení. Importní celní odbavení včetně nákladů na clo je již na riziko a náklady kupujícího.

DDP – DELIVERED DUTY PAID

 • named place of destination
 • S DODÁNÍM CLO PLACENO - jmenované místo určení

Riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího na kupujícího (jako u DAP) okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu na příchozím prostředku připravené k vykládce v ujednaném místě určení. Prodávající má však povinnost celně odbavit zboží i pro dovoz a uhradit clo pro dovoz. Tato dodací podmínka je limitována národní (celní a finanční) legislativou země určení v oblasti dovozního celního odbavení.